Doprava a platba

Platobné podmienky

 

 1. Platba Kúpnej ceny sa uskutočňuje v mene EUR.
 2. Za tovar a služby v E-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  • platba prostredníctvom platobnej karty (platobná brána ČSOB WebPay)

(pri tejto možnosti platby je Tovar zasielaný Predávajúcim Kupujúcemu až po prijatí úhrady prevodom na IBAN: SK33 7500 0000 0040 1895 2534)

 • na dobierku pri prevzatí objednaného Tovaru od kuriéra
 • bezhotovostnou platbou prevodom na účet (pri tejto možnosti platby je Tovar zasielaný Predávajúcim Kupujúcemu až po prijatí úhrady prevodom na IBAN: SK33 7500 0000 0040 1895 2534).
 1. Zvolený spôsob zaplatenia Kúpnej ceny je po uskutočnení Objednávky možné meniť iba so súhlasom Predávajúceho.
 2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v článku VII týchto VOP.

 

Dodacie podmienky

 1. Tovar je Predávajúcim dodávaný na území Slovenskej republiky a členských štátov EÚ.
 2. Tovar bude Kupujúcemu dodaný najneskôr do 30 dní, pričom dodacia lehota začína plynúť nasledovne:
  • Dodacia lehota pri Tovare, ktorého Kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí Tovaru, t. j. na dobierku, začína plynúť dňom uzavretia Kúpnej zmluvy podľa Článku III týchto VOP, t. j. potvrdením Objednávky Predávajúcim v zmysle bodu 4 Článku III týchto VOP.
  • V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady Kúpnej ceny za Tovar a / alebo Službu, t. j. platba prostredníctvom platobnej karty, bezhotovostnou platbou prevodom na účet, začína Dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia Kúpnej ceny, t. j. od pripísania celej sumy Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
 3. Kupujúci je povinný prevziať Tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení Objednávky Kupujúceho Predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania Tovaru zo strany Predávajúceho, Predávajúci je oprávnený predĺžiť lehotu na dodanie Tovaru, a to aj opakovane, o čom je Kupujúci telefonicky oboznámený Predávajúcim. V prípade, ak Kupujúci neprevezme objednaný Tovar do 14 dní odo dňa, keď bol Kupujúcemu dostupný, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a predať Tovar tretej osobe.
 4. Ak je Tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia Objednávky.
 5. Spolu s Tovarom je Kupujúcemu zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k Tovaru (údaje o spôsobe použitia, montáže, údržby Tovaru, nebezpečenstve z nesprávneho použitia, podmienkach uchovávania a skladovania).
 6. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je Tovar dodávaný.
 7. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

- kuriérskej spoločnosti na adresu uvedenú v Objednávke.

 1. Náklady na dodanie Tovaru:

- poštovné – 6 Eur Slovenská republika, pri objednávke nad 200 Eur je poštovné ZADARMO

- poštovné – 10 Eur Česká republika, pri objednávke nad 200 Eur je poštovné ZADARMO

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Kúpnej ceny za Tovar. Zodpovednosť za škody spôsobené na Tovare prechádza na Kupujúceho v momente, keď prevezme Tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, potom v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.